Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Waardenkaart en enquête 

Hoe ziet de toekomst van Losser eruit?

Dat bepalen wij graag samen met u! Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Wat kunt u daarin betekenen en wat kan de rol van de gemeente zijn? Bij het maken van de Omgevingsvisie gaan we met u op zoek naar deze antwoorden.
Praat, denkt en doet u mee?

De enquête is anoniem. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het vervolg? Dan kunt u aan het einde uw e-mailgegevens achterlaten. Ook kunt u zich aanmelden om actief mee te bouwen aan de Omgevingsvisie. Het invullen van de enquête duurt  ongeveer 15 minuten.

Alvast hartelijk dank!

Wat vindt u een belangrijke waarde in onze gemeente? Wat wilt u echt behouden? Het kan gaan om openheid van het landschap, om een waardevol landgoed, maar ook om gastvrijheid of zorg voor elkaar. Kortom wij zijn op zoek naar de waarden die zorgen dat u hier graag woont, verblijft of onderneemt. Klik op één van de gebieden op de kaart hiernaast om waarden die u belangrijk vindt te noemen. Een aantal bekende waarden hebben we alvast ingevuld. Uw aanvullingen vernemen we graag!

Alle bestaande waarden samen vormen de identiteit van de gemeente Losser op dit moment. We gebruiken deze waarden als we beslissingen nemen over bijvoorbeeld nieuwe plannen zoals woningbouw of het opwekken van duurzame energie.

Wat is van waarde?

Topografische kaart Gebied Midden op het vlakke land hoog.png Gebied laag in het dal van de Dinkel

Op de flank van de stuwwal vormen de bosgebieden op de glooiingen van de stuwwal samen met de essen en kampen en de landgoederen een afwisselend, parkachtig landschap. De hoogteverschillen zijn spectaculair en zorgen voor prachtige uitzichten. Dit maakt het landschap waardevol en aantrekkelijk. Eind 19e eeuw werden deze kwaliteiten al herkend door grootindustriëlen uit de textiel en metaal. Zij richtten er landgoederen in Engelse landschapsstijl in. De stuwwal is bijzonder vanwege haar geologische, cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden.

Het gebruik van de grond bepaalt in belangrijke mate het aanzien van het landschap. Een groot gedeelte van het gebied is in gebruik bij agrariërs, met name melkveehouders. Zij zijn daarmee medevormgevers van het landschap. De landbouw is op dit moment in beweging. Op verschillende aspecten, zoals klimaat, milieu en water, zijn ontwikkelingen gaande die hun bedrijfsvoering zullen beïnvloeden. Dit brengt ruimtelijke opgaven voor de toekomst met zich mee.

Karakter

Waarden

  • Karakteristieke hoogteverschillen, reliëf uniek voor Nederland
  • Aaneengesloten bosgebieden
  • Negentiende eeuwse landgoederen met cultuurhistorische en natuurwaarden
  • Kleinschalig kampenlandschap met coulissen. Door houtwallen, zandwegen, solitaire boerderijen (grondgebonden landbouw) en de organische vormen van het verkavelingspatroon ontstaat een authentieke sfeer
  • Watersysteem van bronnen en beken met unieke ecologische waarden en hydrologische kenmerken (NNN)
  • Landkruizen en Mariakapellen als kleine landmarks (post-WO II)
  • Arboretum Poort Bulten
  • Stelsel van onverharde wegen

Hoog: aan de flank van de stuwwal

Dit deelgebied in het noordoosten en de zuidelijke helft van de gemeente kent een relatief grootschalig agrarisch gebruikslandschap. Rationele verkaveling, rechte lijnen en een landschap dat meer open is dan in de andere gebieden. In hoogte ligt dit deelgebied tussen de stuwwal en het beekdal.

De basisfunctie van dit deelgebied is grondgebonden landbouw, met name melkveehouderij. Agrariërs zijn hier medevormgevers van het landschap. Feit is bijvoorbeeld dat de bedrijven groeien in omvang maar dalen in aantal. Dit heeft een weerslag op het landschap. Over het algemeen kan de landbouw in dit deelgebied ‘vooruit’. Ontwikkelingen in de sector, zoals de stikstofproblematiek, zullen ook hier de toekomst beïnvloeden en gevolgen hebben voor de inrichting.

De gemeente Losser heeft een ‘lange grens’ met Duitsland en is daarin uniek in Nederland. Dit deelgebied ligt in het oosten en zuiden langs de grens.

Karakter

Waarden

   • Overwegend agrarisch gebruik, relatief grootschalig (want ruilverkaveld, in tegenstelling tot andere delen van de gemeente).
   • Jonge ontginningen met de kenmerkende ruimtematen; relatieve openheid
   • Lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen; ontginningslinten met (blokvormige) erven;
   • De landsgrens is fysiek aanwezig en zichtbaar. Het water van het Dinkel-bekensysteem stroomt zonder moeite de grens over, van hoog naar laag. Passeren van de grens voor de inwoners van de gemeente Losser bijna net zo vanzelfsprekend; op weinig plekken is de grens ‘hard’.

Midden: op het vlakke land

Het bekenstelsel van de Dinkel is van nationale betekenis. De natuurwaarden en het meanderende verloop van de beken zijn uniek. De rivier de Dinkel ontspringt in het Duitse Holtwick en doorkruist het gebied van zuid naar noord. De Dinkel en haar dal zijn net als de stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Door afzettingen van klei, leem en zand in warme en koude tijden na deze ijstijd, is de Dinkel geworden wat zij nu is, een natuurlijke, sterk meanderende rivier met oude beeklopen, afgesneden meanders, rivierduinen, oeverwallen, richel- en geulsystemen, overstromingszones, zandverstuivingen en broekbossen met kwel.
Bij overstromingen ontstaan oeverwallen langs de rivier met karakteristieke stroomdalvegetaties.

In dit gebied, dat in de kern kwetsbaar is vanwege natuurwaarden, komen verschillende functies samen. De weidegronden in het beekdal zijn van oudsher onderdeel van het kampenlandschap met de akkergronden en boerderijen op de flank van de stuwwal.

Het stroomdal van de Dinkel is vanwege haar schoonheid aantrekkelijk voor recreatie. De Dinkel is beperkt opengesteld voor kanovaart. Het Dinkeldal is op dit moment alleen in de dwarsrichting op een beperkt aantal punten ontsloten ten behoeve van extensieve vormen van recreatie.

Karakter

Waarden

   • Eén van de best bewaarde bekenstelsels van Nederland: uniek. Het beekdal is waardevol vanuit de landschappelijke ontstaansgeschiedenis, de waterhuishouding en de planen en dieren die er hun leefgebied hebben
   • Kleinschalig kampenlandschap met authentieke sfeer; houtwallen, zandwegen, solitaire boerderijen (grondgebonden landbouw), organische, bochtige lijnen/verkavelingspatroon
   • Het dal van de Dinkel en de Ruhenbergerbeek doorsnijden de gemeente van zuid naar noord, het dal is dan ook prominent aanwezig
   • In het noorden van de gemeente behoren kleine delen tot het maten‐ en flierenlandschap. Functioneel zijn deze gronden verbonden aan het Kampenlandschapen daarom ook als zodanig beschouwd.
   • Recreatief aantrekkelijk
   • Functie in waterberging
   • Jonge ontginningen in beekdal

Laag: In het dal van de Dinkel

Waardenkaart en enquête 

Hoe ziet de toekomst van Losser eruit?

Dat bepalen wij graag samen met u! Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Wat kunt u daarin betekenen en wat kan de rol van de gemeente zijn? Bij het maken van de Omgevingsvisie gaan we met u op zoek naar deze antwoorden.
Praat, denkt en doet u mee?

De enquête is anoniem. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het vervolg? Dan kunt u aan het einde uw e-mailgegevens achterlaten. Ook kunt u zich aanmelden om actief mee te bouwen aan de Omgevingsvisie. Het invullen van de enquête duurt  ongeveer 15 minuten.

Alvast hartelijk dank!

Wat is van waarde?

Wat vindt u een belangrijke waarde in onze gemeente? Wat wilt u echt behouden? Het kan gaan om openheid van het landschap, om een waardevol landgoed, maar ook om gastvrijheid of zorg voor elkaar. Kortom wij zijn op zoek naar de waarden die zorgen dat u hier graag woont, verblijft of onderneemt. 

Alle bestaande waarden samen vormen de identiteit van de gemeente Losser op dit moment. We gebruiken deze waarden als we beslissingen nemen over bijvoorbeeld nieuwe plannen zoals woningbouw of het opwekken van duurzame energie.

Offline: This content can only be displayed when online.
Laag: In het dal van de Dinkel
Hoog: aan de flank van de stuwwal
Midden: op het vlakke land
Lutterzand

De gemeenteraad heeft verzocht om een eigen gebiedsvisie voor het Lutterzand. Daarom is het gebied gearceerd op de kaart. Van u willen we graag weten wat u op het Lutterzand van waarde vindt (of juist niet). We betrekken uw inbreng dan bij het opstellen van de Lutterzandvisie.

Hoog: aan de flank van de stuwwal

Karakter

Op de flank van de stuwwal vormen de bosgebieden op de glooiingen van de stuwwal samen met de essen en kampen en de landgoederen een afwisselend, parkachtig landschap. De hoogteverschillen zijn spectaculair en zorgen voor prachtige uitzichten. Dit maakt het landschap waardevol en aantrekkelijk. Eind 19e eeuw werden deze kwaliteiten al herkend door grootindustriëlen uit de textiel en metaal. Zij richtten er landgoederen in Engelse landschapsstijl in. De stuwwal is bijzonder vanwege haar geologische, cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden.

Het gebruik van de grond bepaalt in belangrijke mate het aanzien van het landschap. Een groot gedeelte van het gebied is in gebruik bij agrariërs, met name melkveehouders. Zij zijn daarmee medevormgevers van het landschap. De landbouw is op dit moment in beweging. Op verschillende aspecten, zoals klimaat, milieu en water, zijn ontwikkelingen gaande die hun bedrijfsvoering zullen beïnvloeden. Dit brengt ruimtelijke opgaven voor de toekomst met zich mee.

Waarden

  • Karakteristieke hoogteverschillen, reliëf uniek voor Nederland
  • Aaneengesloten bosgebieden
  • Negentiende eeuwse landgoederen met cultuurhistorische en natuurwaarden
  • Kleinschalig kampenlandschap met coulissen. Door houtwallen, zandwegen, solitaire boerderijen (grondgebonden landbouw) en de organische vormen van het verkavelingspatroon ontstaat een authentieke sfeer
  • Watersysteem van bronnen en beken met unieke ecologische waarden en hydrologische kenmerken (NNN)
  • Landkruizen en Mariakapellen als kleine landmarks (post-WO II)
  • Arboretum Poort Bulten
  • Stelsel van onverharde wegen

Midden: op het vlakke land

Karakter

Dit deelgebied in het noordoosten en de zuidelijke helft van de gemeente kent een relatief grootschalig agrarisch gebruikslandschap. Rationele verkaveling, rechte lijnen en een landschap dat meer open is dan in de andere gebieden. In hoogte ligt dit deelgebied tussen de stuwwal en het beekdal.

De basisfunctie van dit deelgebied is grondgebonden landbouw, met name melkveehouderij. Agrariërs zijn hier medevormgevers van het landschap. Feit is bijvoorbeeld dat de bedrijven groeien in omvang maar dalen in aantal. Dit heeft een weerslag op het landschap. Over het algemeen kan de landbouw in dit deelgebied ‘vooruit’. Ontwikkelingen in de sector, zoals de stikstofproblematiek, zullen ook hier de toekomst beïnvloeden en gevolgen hebben voor de inrichting.

De gemeente Losser heeft een ‘lange grens’ met Duitsland en is daarin uniek in Nederland. Dit deelgebied ligt in het oosten en zuiden langs de grens.

Waarden

   • Overwegend agrarisch gebruik, relatief grootschalig (want ruilverkaveld, in tegenstelling tot andere delen van de gemeente).
   • Jonge ontginningen met de kenmerkende ruimtematen; relatieve openheid
   • Lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen; ontginningslinten met (blokvormige) erven;
   • De landsgrens is fysiek aanwezig en zichtbaar. Het water van het Dinkel-bekensysteem stroomt zonder moeite de grens over, van hoog naar laag. Passeren van de grens voor de inwoners van de gemeente Losser bijna net zo vanzelfsprekend; op weinig plekken is de grens ‘hard’.

Laag: In het dal van de Dinkel

Karakter

Het bekenstelsel van de Dinkel is van nationale betekenis. De natuurwaarden en het meanderende verloop van de beken zijn uniek. De rivier de Dinkel ontspringt in het Duitse Holtwick en doorkruist het gebied van zuid naar noord. De Dinkel en haar dal zijn net als de stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Door afzettingen van klei, leem en zand in warme en koude tijden na deze ijstijd, is de Dinkel geworden wat zij nu is, een natuurlijke, sterk meanderende rivier met oude beeklopen, afgesneden meanders, rivierduinen, oeverwallen, richel- en geulsystemen, overstromingszones, zandverstuivingen en broekbossen met kwel.
Bij overstromingen ontstaan oeverwallen langs de rivier met karakteristieke stroomdalvegetaties.

In dit gebied, dat in de kern kwetsbaar is vanwege natuurwaarden, komen verschillende functies samen. De weidegronden in het beekdal zijn van oudsher onderdeel van het kampenlandschap met de akkergronden en boerderijen op de flank van de stuwwal.

Het stroomdal van de Dinkel is vanwege haar schoonheid aantrekkelijk voor recreatie. De Dinkel is beperkt opengesteld voor kanovaart. Het Dinkeldal is op dit moment alleen in de dwarsrichting op een beperkt aantal punten ontsloten ten behoeve van extensieve vormen van recreatie.

Waarden

   • Eén van de best bewaarde bekenstelsels van Nederland: uniek. Het beekdal is waardevol vanuit de landschappelijke ontstaansgeschiedenis, de waterhuishouding en de planen en dieren die er hun leefgebied hebben
   • Kleinschalig kampenlandschap met authentieke sfeer; houtwallen, zandwegen, solitaire boerderijen (grondgebonden landbouw), organische, bochtige lijnen/verkavelingspatroon
   • Het dal van de Dinkel en de Ruhenbergerbeek doorsnijden de gemeente van zuid naar noord, het dal is dan ook prominent aanwezig
   • In het noorden van de gemeente behoren kleine delen tot het maten‐ en flierenlandschap. Functioneel zijn deze gronden verbonden aan het Kampenlandschapen daarom ook als zodanig beschouwd.
   • Recreatief aantrekkelijk
   • Functie in waterberging
   • Jonge ontginningen in beekdal